APROVACIÓ INICIAL EXPEDIENT CONSTITUCIÓ EMD DE VALLVERD

1 d'abril de 2015

El Ple de l'ajuntament d'Ivars d'Urgell , va aprovar el passat 1 d'abril, el projecte de creació de la futura EMD de Vallverd .

 

L'acord adoptat i l'expedient se sotmet al tràmit d'informació pública durant un termini de 90 dies hàbils, comptadors des de l'endemà de la darrera publicació del corresponent anunci en el BOP i DOGC. Durant aquest termini es podran formular les al·legacions o recomanacions que es considerin adients. 

 

L'expedient es pot consultar en hores d'atenció al públic a les oficines de la Casa de la Vila (Passeig Felip Rodes, 11 d'Ivars d'Urgell).

 

Una vegada, passat aquest termini, si no hi ha alegacions, el expedient entrarà al registre del Departament de Governació de la Generalitat, que tindrà que determinar la creació de la futura EMD.

El procés està en marxa!

12 de Decembre de 2013

Dijous passat, 12 de Desembre, en el ple de l'ajuntament, es va votar el tràmit per començar els tràmits legals, per a la creació de l'EMD.

 

En el ple, es va debatre entre tots els grups polítics, que era una EMD, i després d'un gran debat molt constructiu, es va passar a la votació, amb l'aprovació de 7 vots a favor i 2 abstencions.

 

A partir d'ara, comença la negociació, amb l'ajuntament, i es realitzaran els diferents estudis, necessaris per a la creació de l'EMD, com són l'estudi econòmic, social i l'històric.

 

Membres de la comissió, van estar presents en el ple, on van expressar la voluntat de construir l'EMD amb tots, i esperant que les dues abstencions es convertissin, en el futur, en vots favorables.

Recollida de Firmes

Dijous passat, 12 de Desembre, en el ple de l'ajuntament, es va votar el tràmit per començar els tràmits legals, per a la creació de l'EMD.

 

En el ple, es va debatre entre tots els grups polítics, que era una EMD, i després d'un gran debat molt constructiu, es va passar a la votació, amb l'aprovació de 7 vots a favor i 2 abstencions.

 

A partir d'ara, comença la negociació, amb l'ajuntament, i es realitzaran els diferents estudis, necessaris per a la creació de l'EMD, com són l'estudi econòmic, social i l'històric.

 

Membres de la comissió, van estar presents en el ple, on van expressar la voluntat de construir l'EMD amb tots, i esperant que les dues abstencions es convertissin, en el futur, en vots favorables.

Xerrada informativa

19 de Febrer de 2013

El passat 19 de febrer de 2013, es va realitzar una xerrada informativa al casal. Va comptar amb una trentena d’assistents i la participació del Sr. Josep Puig i Belman, president de l’Associació d’Entitats Municipals Descentralitzades de Catalunya i de l’EMD de Valldoreix, el Sr. Juanjo Cortés, tècnic especialista en EMD i de relacions ciutadanes a Vallvdoreix, i els regidors de Vallverd Xavier Pedrós i Ruben Serrano. Els representatns de l’associació catalana de EMD van exposar què són i com funcionen les EMD, els principals avantatges, el procés de creació i les claus a tenir en compte per assegurar la seva viabilitat tècnica i econòmica. Asseguren que creen consciència de poble, són més eficients alhora de resoldre els problemes i oferir millors serveis als veïns i aconsegueixen més recursos econòmics supramunicipals. En síntesi és l’única via que permet als nuclis agregats una identitat jurídica reconeguda i una capacitat real de gestió.

 

A la xerrada també s’hi va dibuixar el mapa de les EMD a Catalunya. Actualment al país hi ha 63 EMD, el 76% tenen menys de 250 habitants i una de les darreres constituïdes ha estat la de Baldomar. Finalment, es va obrir un interessant debat on es van plantejar dubtes i qüestions sobre el funcionament, els avantatges, la viabilitat econòmica i la idoneïtat d’una EMD per Vallverd. Com a conclusions de la reunió va sorgir la necessitat de crear una comissió o grup promotor que coordini l’elaboració d’una proposta concreta de EMD aplicada a Vallverd, el procés participatiu i la coordinació amb l’ajuntament d’Ivars d’Urgell. 

Please reload

Entitat Municipal Descentralitzada de Vallverd

 

El projecte de crear a Vallverd una Entitat Municipal Descentralitzada (EMD) s’ha activat definitivament.

 

S'ha creat un grup promotor que es reuneix mensualment al casal, el tercer dilluns de cada mes i està obert a tothom que hi vulgui participar.

 

En aquest apartat podreu trobar, tots els passos que s'està fent per tirar endavant el projecte i per explicar què és una EMD

 

Què és una EMD ?

Una Entitat Municipal Descentralitzada és un tipus d'entitat d'àmbit territorial inferior al municipi (EATIM), és a dir un govern local per sota d'un municipi, una autonomia a l'interior d'un municipi.La Constitució de 1978 reconeix el principi d'autonomia local i el de descentralització. La Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local (LRBRL) declara a l'article primer que totes les entitats locals gestionaran amb autonomia els seus interessos propis i a l'article 3.2 confirma que gaudeixen, també, de la condició d'entitats locals aquelles entitats d'àmbit territorial inferior al municipal instituïdes o reconegudes per les comunitats autònomes de conformitat amb l'article 45 d'aquesta llei.Per què  som un govern local ?

Perquè ho diu clarament l'article segon del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat per Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril.

On trobem la regulació de les EMD ?

A l'article 86.7 de l'Estatut d'autonomia de Catalunya.  Als articles 79 a 83 del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat per Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril.

 

+ informació